ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Ένας εξαιρετικά δυναμικός τρόπος προβολής μιας επιχείρησης, με σημαντικά αποτελέσματα και πολλούς διαύλους επικοινωνίας. Απευθύνεται και σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν με τα Social Media και στη συνέχεια να αναλάβουν τη διαχείρισή τους με ίδια μέσα. Δεν μένει στα ήδη γνωστά, αλλά προχωρεί στην εξειδίκευση του κάθε πελάτη ( είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι επαγγελματίας), χρησιμοποιώντας το κατάλληλο μέσο για την περίπτωση.

This service is for those who want to start with social media (social networks) and then to manage their own means. It doesn’t stays there, but goes further to the expertise of each client (either a business or a professional), using the appropriate tool for each case.